Lähteet

Annala Pirkko 2010. Kauppatoiminta Rautalammilla. Teoksessa Elämäpitäjä ajan virrassa. Rautalampi 450 vuotta. Toimittanut Teppo Vihola. Saarijärven Offset Oy.

Hulmi Heli 2011. Saattaen vaihdettava. Vapaudu kirjoittamalla. Kansanvalistusseura . Hyvönen Timo 1885. Rautalammin koulutoimen linjoja. Teoksessa Rautalammin kirja. Toimittanut Jukka Kukkonen. JYY:n kotiseutusarja n:o 20. Karisto Oy.

Juurela Tiina 2009. Jotain on myös hävinnyt -­‐ vainajan saattelu tuonilmaiseen. Teoksessa Kaksi kotia, monta tarinaa.

Karjalainen Jarmo 2011. Kartanoiden vaiheita vuoteen 1940. Teoksessa Emäpitäjä ajan virrassa. Rautalampi 450 vuotta. Toimittanut Teppo Vihola. Saarijärven Offset Oy.

Kirkollinen kansanperinne. Rautalampi. Helsingin yliopiston kirkkohistorian laitoksen kysely 1968-­‐1984. A 1089.

Koukkari Leni 2011. Kotirintama, kansanhuolto ja siirtoväki sota -­‐ajan Rautalammilla. Teoksessa Emäpitäjä ajan virrassa. Rautalampi 450 vuotta. Toimittanut Teppo Vihola. Saarijärven Offset Oy.

Koukkari Leni 2009. Talvisota -­‐ Kollaa kesti, mutta Karjala menetettiin. Teoksessa Kaksi kotia, monta tarinaa. Toimittanut Leni Koukkari. Hämeen kirjapaino Oy.

Kärkkäinen Erja 2012. Elinkaaritalo -­‐ luovuus on paras paikka. Teoksessa Taidetta, kulttuurien yhteistyötä ja uusia verkostoja. Pohjois-­‐Suomen kulttuuri-­‐instituutti. Toim. Tiina Seppälä. Kemi-­‐Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportit ja selvitykset 10/2012. Sivut 52-­‐53.

Laakso Outi 2009. Karjalaista seuratoimintaa Sisä-­‐Savossa. Teoksessa Kaksi kotia, monta tarinaa. Toimittanut Leni Koukkari. Hämeen kirjapaino Oy.

Kukkonen Jukka 1985. Rautalammin kirkonkylän miljööhistoriaa. Teoksessa Rautalammin kirja. Toimittanut Jukka Kukkonen. JYY:n kotiseutusarja n:o 20. Karisto Oy.

Lappi Marjukka 1985. Heikki Peura -­‐ pitäjän huomattavin liikemies. Teoksessa Rautalammin kirja. Toimittanut Jukka Kukkonen. JYY:n kotiseutusarja n:o 20. Karisto 1985. Linkola Martti 1985. Rautalampi -­‐ maisemallinen katsaus. Teoksessa Rautalammin kirja. ToimittanutJukka Kukkonen. JYY:n kotiseutusarja n:o 20. Karisto 1985.

Myllylä Risto 2008. Muistiin kirjoitettu. Elämäkerrallisen muistelumenetelmän kehittäminen. Wetterhoff. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö.

Mäki Silja & Liinamaa Terhikki (toim.) 2005. Hoitavat sanat. Opas k irjallisuusterapiaan. Duodecim.

Nevala Arto 1985. Syvä juopa vai häilyvä kahtiajako -­‐ Rautalammin työväenliikkeen suuntariidat 1919-­‐1939. Teoksessa Rautalammin kirja. Toimittanut Jukka Kukkonen. JYY:n kotiseutusarja n:o 20. Karisto Oy.

Pohjois-­‐Savon Liitto 2009. Pohjois-­‐Savon Kulttuuriympäristöselvitys. Pohj ois-­‐Savon kulttuuriympäristö. Osa 2.

Pöykkö Kalevi 1985. Rautalammin kirkko. Teoksessa Rautalammin kirja. Toimittanut Jukka Kukkonen. JYY:n kotiseutusarja n:o 20. Karisto Oy.

Rautalammin paikannimistö K -­‐O.

Rautalammin rakennusinventointi 2011.

Ruohonen Eila 2012. "Mä voin olla onnellinen, vaikka mä vapisen". Luovuus vanhuksen voimavarana. Kirjallisuusterapia 1/2 012, sivut 4 -­‐8.

Ruohonen Juha 2012: Rautalampi, Talliniemen kirkonpaikka, Talliniemen torpanpaikka ja virastotalo. Tarkastus 2009. Turun yliopisto, arkeologia.

Saarenheimo Marja 1997. Jos etsit kadonnutta aikaa. Vanhuus ja oman elämän muisteleminen. Vastapaino.


Suomen kirjallisuuden seura. Kansanrunousarkisto.

Tarvainen Leo 1985. Rautalammin seurakunta vuosina 1920 -­‐1980. Teoksessa Rautalammin kirja. Toimittanut Jukka Kukkonen. JYY:n kotiseutusarja n:o 20. Karisto Oy.

Tirkkonen Jukka 2012. Ja kasvot alkoivat sädehtiä. Kirjallisuusterapeuttinen muisteluryhmä vanhuksille. Kirjallisuusterapia 1/2 012, sivut 9 -­‐ 17.

Verkkolähteet

http://www.ortodoksi.net/index.php/Rautalampi -­‐ haettu 3.12.2012 http://www.valamo.fi/fi/hautausmaa/grobu.html-­‐ haettu 2.12.2012.

http://www.evl2 .fi/sanasto/index.php/Kirkonkellot -­‐ haettu 2.1.2013 http://www.rautalamminseurakunta.fi/63 -­‐rautalammin-­‐kirkot -­‐ haettu 2.12.2012. Suulliset lähteet

Jalkanen Raimo, tiedonanto 4.12.2012.

Korhonen Eeva, haastattelu 25.11.2012.

Maukonen Helena, haastattelu 16.1.2013

Sivusto on toteutettu Museoviraston ja Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liiton myöntämän projektirahoituksen avulla osana Rautalammin museon 75-vuotista toimintaa paikallisen kulttuuriympäristön hyväksi.